Friday, February 18, 2022

Quyết tâm vượt ngục

(决心越狱 | Determined to escape)


Huynguyen's Oil painting
Tranh của Huynguyen

Thân vùi ngục U Minh
Trái tim khao khát nắng
Muốn tự do tung cánh
Tay phải móc thật sâu


Inspirations: 
#1: Tranh sơn dầu của Huynguyen
#2: Thơ của NAQ狱中日记

No comments:

Post a Comment