Saturday, August 25, 2012

Đợi

Em đứng trên cầu đợi anh
Dưới chân cầu nước chảy ngày đêm
Ngày xưa đã chảy, sau còn chảy
Nước chảy bên lòng,
Em đợi anh.


Em đứng trên cầu nắng hạ
Nắng soi bên ấy lại bên này
Đợi anh.


Anh đến?
Anh không đến?
Nắng tắt,
Còn em đứng mãi đây!


Em đứng trên cầu đợi anh
Đứng một ngày đất lạ thành quen
Đứng một đời đất quen thành lạ
Nước chảy...
Kìa anh,
Em đợi anh.
- Vũ Quần Phương

No comments:

Post a Comment