Saturday, September 15, 2012

iPhone 5


anh-che-01-jpg-1347606220_480x0.jpg
Lợi thế của màn hình siêu dài trên iPhone 10.
anh-che-02-jpg-1347606221_480x0.jpg
iPhone 20 đủ dài để làm thanh gươm ánh sáng.
anh-che-03-jpg-1347606221_480x0.jpg
iPhone 4 hiển thị 4 dòng icon, iPhone 5 hỗ trợ hiển thị 5 dòng icon, iPhone 30 sẽ có 30 dòng icon nhưng vì quá dài nên phải chia điện thoại thành 2 phần.
anh-che-04-jpg-1347606221_480x0.jpg


No comments:

Post a Comment